Västerbottens äldsta Trädgårdssällskap 1935 -2019
Header

Dagordning på årsmötet 29/1

januari 23rd, 2017 |

Årsmötets dagordning 2017

Medlemsträff 20 Oktober

november 24th, 2016 |

BIODLING

Holmsund Obbola Trädgårdssällskap har haft medlemskväll i Holmsunds kyrka. Gästföreläsare var Björn Gavelin som berättade hur ett ”biår” ser ut för bin och biodlare.  I slutet av april, när tempen visar ca 7 grader flyger bina ut på ”rensningsflygning” för att baisa. Risken är, om det är mycket snö att bina landar i snön och fryser ihjäl.  Odlaren ger bina en 60 % sockerlösning för att de ska ”komma igång”. Ca två veckor in i maj börjar drottningen med äggläggning – ca 2000 ägg/dag! – 3 dagar som ägg – 6 som larv.  Efter ca 20 dagar är de färdiga bin! De kräver mycket utrymme och biodlaren måste alltid se till att det finns tillräckligt med ramar i kupan.  När sälgblomningen börjar – hämtar bina pollen till föda. ”Biåret” startar med en ”låda” i kupan, den innehåller 10 ”ramar”! Sen fylls det på med ytterligare 2 lådor ovanpå den första. Den 3: e lådan är ”skattlåda” den där honungen skördas ifrån! Kupan måste kollas minst en gång per vecka för att undvika ”svärmning”!Blir det trångt i kupan kan drottningen besluta sig för att ”svärma” iväg till andra jaktmarker!

Senare delen av juli då mesta blomningen är över är det dags att skörda honungen. Sen slungar man honungen i en sorts centrifug. Det blir flytande honung som sen silas o rensas från vaxrester. En fylld ram ger ca 2,5 kg honung. För ett kilo honung har bina flugit ca 4000 mil! Uttrycket ”flitig som ett bi” verkar stämma!

Ett bra ”biår” kan ge 30-40 kg honung/kupa. 5-6 kg lämnas kvar i kupan åt bina som vinterföda. De får också 60% sockerlösning inför vintern. Drottningen befruktas en gång och kan fortsätta lägga ägg i många år! Drönarnas uppgift är att befrukta drottningen – sen blir de utkastade ur kupan! Drottningen byts ut efter 4-5 år. Då den lägger färre ägg när den blir äldre!

untitled               bi

Förslag på ändring av stadgar.

september 1st, 2016 |

 Här nedan kan ni läsa styrelsens förslag på ändring av sällskapets stadgar.

 

Stadgar för Holmsund – Obbola Trädgårdssällskap

§ 1

Holmsund – Obbola Trädgårdssällskap har sedan 1935 samlat trädgårdsintresserade inom Holmsund och Obbola.

§ 2

Sällskapets uppgift är att anordna föredrag, kurser och träffar för trädgårdsintresserade.  Utgivning av folder med inspiration till trädgårdsintresserade i bygden. Ge medlemmarna service inom områden i trädgårdsskötseln som behöver utbildad personal. Exempel; träd/busk beskärning, besprutning med miljövänliga bekämpningsmedel, jordkultivering, växtval mm

§ 3

Sällskapets angelägenheter sköts av en styrelse bestående av 8 ledamöter och

3 suppleanter, som väljs för en tid av 2 år, räknat från årsstämma till årsstämma. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleanten för återstående tidsperiod.

Årsstämman utser ordförande. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott om minst 3 personer.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, eller då minst två ledamöter påkallar sammanträde och är beslutsmässig när 3 ledamöter är närvarande och eniga om beslutet.

Styrelsens beslut fattas genom enkel röstövervikt. Vid lika antal röster gäller den mening

som ordförande företräder.

Vid styrelsesammanträde förs protokoll i enlighet med dagordning.

Styrelsen har sitt säte i Holmsund – Obbola.

§ 4

 

Ordinarie årsmöte hålls årligen på tid och plats som styrelsen bestämmer. Extra stämma hålls om styrelsen anser det vara nödvändigt.

Kallelse till stämma utfärdas av styrelsen senast 7 dagar innan stämman.

Alternativ: Kallelse till stämman annonseras i ortstidningar senast 7 dagar innan stämman.

Omröstning sker öppet, men om så yrkas förrättas val med slutna sedlar. Som sällskapet beslutat gäller den mening, som fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal gäller den mening, ordförande beträder, vid val skiljer lotten.

Stämmans protokoll justeras av ordförande och två utsedda justerare.

§ 5

Vid ordinarie årsstämma föredras styrelse- och revisorberättelser som förekommer.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års räkenskaper och förvaltning.

Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen jämlikt § 3.

Val av revisorer samt revisorsuppleanter samt

De förslag som styrelsen framlagt eller som senast 14 dagar före stämman skriftligen väckts av medlem. Stämman skall kunna besluta att till behandling uppta även frågor som väckts hos styrelsen senast dagen före årsstämman.

Vid extra stämma får inga andra ärenden behandlas eller avgöras än de som upptagits i kallelsen till stämman.

§ 6

Räkenskaperna följer kalenderåret och avslutas före årsmötet.

§ 7

Ändring av stadgar eller trädgårdssällskapets upplösning kan ske endast genom beslut av två på vardera följande stämmor. Den ena skall vara ordinarie årsstämma. Om minst två tredjedelar av de närvarande vid båda stämmorna förenar sig till beslutet, upplöses sällskapet.

 

§ 8

I händelse av sällskapets upplösning ska de tillgångar som återstår sedan sällskapets skulder blivit erlagd, att användas till ändamål som sällskapet då vill främja.

 

 

 

IMAG3743  1470562430398  1470562429813

I arla morgonstund samlades ett antal trädgårdsintresserade Obbolabor på parkeringen vid kyrkan i väntan på att den eminente busschauffören Volmar skulle komma för att hämta upp resenärerna till årets trädgårdsresa! Till Obbolabornas förvåning fanns redan ett antal Holm sundare ombord – men den skaran utökades sedan när vi vände norrut via Holmsund där vi hämtade upp ytterligare en laddning reselystna Holmsundare, innan vi styrde kosan mot norr med totalt 38(?) passagerare.

Första stoppet gjordes ute i Sikeå hamn där Kerstin plockade fram färdigbredda dubbelmackor åt alla i bussen. Förutom mackorna fick alla med sig ett litet häfte med text och bilder med info rörande de platser som skulle besökas under dagen – intressant läsning. När mackorna tagit slut o toalettbesöken avklarats återvände Volmar med buss o resenärer till E 4 för vidare färd norrut.

Nästa mål var Bjuröklubbs Fyr. Som vanligt rattade Volmar bussen med säker hand ända fram till fyrmästarbostaden, där Café Fyren numera är inrymt – där väntade lunchen på oss medan vi promenerade uppför den 255 m långa trä-rampen upp till fyren. Med oss hade vi en guide som berättade en del av fyrens historia, men Kerstins samlade historik, som vi fick med oss hem gav nog mer information än guiden – men på promenaden var det i alla fall inget fel! Fint väder och vida vyer! När vi sedan kom tillbaka till café Fyren väntade den goda lunchen på oss! När den var inmundigad var det dags för avgång mot nästa mål.

I Övre Bäck svängde vi vänster mot Kåsböle där vi besökte Irene och Bernt Wikströms fantastiska trädgård ”Lilla Madeira”! Verkligen en spännande trädgård med många oväntade upplevelser och iakttagelser! I en stenig backe har de bibehållit det mesta av ”skogens egna träd och markvegetation”. Till det har de adderat mängder av odlade växter och oväntad trädgårdskonst! Tillsammans med dammar och porlande bäckar och små pittoreska byggnader har de åstadkommit en trädgård som är helt unik i ett ”landskap” där få trädgårdsintresserade odlare skulle kommit på idén att ens försöka anlägga en trädgård! I sanning en trädgård värd att ses! Som ett extra plus kan nämnas de fantastiskt goda ”påplatsenodlade persikor” som vi också fick nöjet att avsmaka!

Efter besöket på Lilla Madeira gick färden vidare till Frälsarkransen – Bönens Trädgård som ligger i anslutning till Kusmarks kyrka! En trädgård så helt olik ”Lilla Madeira”, inte minst miljömässigt. ”Bönens Trädgård” finns i ett platt landskap med omedelbar närhet till kyrka och kyrkogård! Bönens Trädgård har, kan man väl säga, anlagts med utgångspunkt från ”Armbandet Frälsarkransen” det är en böne- och meditationsträdgård, där man kan vandra mellan olika meditationsplatser. Växterna i ”de olika rummen” är valda utifrån varje pärlas särskilda färg och innebörd.

Dessa båda trädgårdar visar också på, hur ”kreativitet och tänkande påverkar de betraktande människorna” – de som tar del av det färdiga resultatet! Dessa två trädgårdar, så fullständigt vitt skilda från varandra miljö-/artmässigt, lockar fram vitt skilda känslor hos betraktaren!

Efter besöket i Bönens trädgård återstod endast hemresan av dagens program! Samtal pågick både här och där i bussen medan en del satt tysta o memorerade dagens händelser, medan andra drömde sig bort tillsammans med John Blund! Men summa summarum av intrycken från dagen är  mycket positiva!

En liten avslutande ”knorr” på dagen kom när Volmar efter passerandet av Tavlelideninfarten valde att ta den gamla Holmsundsvägen!  Att han sedan bara passerade Holmsund utan att stanna för att släppa av alla Holmsundsbor förvånade nog de flesta! Men vi Obbolabor var förstås inte ledsna övar att vi fick stiga av först! Kanske undrade vi lite över hur det påverkade körtiden! Men Volmar körde som vanligt helt perfekt, möjligen var han lite påverkad av den värme som rått under dagen! Det var i alla fall en mycket trevlig resdag på alla sätt o vis !

Mer bilder finns under http://www.ho-tradgard.se/galleri/resor-aktiviteter/