Västerbottens äldsta Trädgårdssällskap 1935 -2023
Header

Förslag på ändring av stadgar.

september 1st, 2016 | gunilla holmlund in Hemsida

 Här nedan kan ni läsa styrelsens förslag på ändring av sällskapets stadgar.

 

Stadgar för Holmsund – Obbola Trädgårdssällskap

§ 1

Holmsund – Obbola Trädgårdssällskap har sedan 1935 samlat trädgårdsintresserade inom Holmsund och Obbola.

§ 2

Sällskapets uppgift är att anordna föredrag, kurser och träffar för trädgårdsintresserade.  Utgivning av folder med inspiration till trädgårdsintresserade i bygden. Ge medlemmarna service inom områden i trädgårdsskötseln som behöver utbildad personal. Exempel; träd/busk beskärning, besprutning med miljövänliga bekämpningsmedel, jordkultivering, växtval mm

§ 3

Sällskapets angelägenheter sköts av en styrelse bestående av 8 ledamöter och

3 suppleanter, som väljs för en tid av 2 år, räknat från årsstämma till årsstämma. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleanten för återstående tidsperiod.

Årsstämman utser ordförande. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott om minst 3 personer.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, eller då minst två ledamöter påkallar sammanträde och är beslutsmässig när 3 ledamöter är närvarande och eniga om beslutet.

Styrelsens beslut fattas genom enkel röstövervikt. Vid lika antal röster gäller den mening

som ordförande företräder.

Vid styrelsesammanträde förs protokoll i enlighet med dagordning.

Styrelsen har sitt säte i Holmsund – Obbola.

§ 4

 

Ordinarie årsmöte hålls årligen på tid och plats som styrelsen bestämmer. Extra stämma hålls om styrelsen anser det vara nödvändigt.

Kallelse till stämma utfärdas av styrelsen senast 7 dagar innan stämman.

Alternativ: Kallelse till stämman annonseras i ortstidningar senast 7 dagar innan stämman.

Omröstning sker öppet, men om så yrkas förrättas val med slutna sedlar. Som sällskapet beslutat gäller den mening, som fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal gäller den mening, ordförande beträder, vid val skiljer lotten.

Stämmans protokoll justeras av ordförande och två utsedda justerare.

§ 5

Vid ordinarie årsstämma föredras styrelse- och revisorberättelser som förekommer.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års räkenskaper och förvaltning.

Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen jämlikt § 3.

Val av revisorer samt revisorsuppleanter samt

De förslag som styrelsen framlagt eller som senast 14 dagar före stämman skriftligen väckts av medlem. Stämman skall kunna besluta att till behandling uppta även frågor som väckts hos styrelsen senast dagen före årsstämman.

Vid extra stämma får inga andra ärenden behandlas eller avgöras än de som upptagits i kallelsen till stämman.

§ 6

Räkenskaperna följer kalenderåret och avslutas före årsmötet.

§ 7

Ändring av stadgar eller trädgårdssällskapets upplösning kan ske endast genom beslut av två på vardera följande stämmor. Den ena skall vara ordinarie årsstämma. Om minst två tredjedelar av de närvarande vid båda stämmorna förenar sig till beslutet, upplöses sällskapet.

 

§ 8

I händelse av sällskapets upplösning ska de tillgångar som återstår sedan sällskapets skulder blivit erlagd, att användas till ändamål som sällskapet då vill främja.

 

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.